Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 1 december 2019

Laatste wijzigingsdatum: 25 juni 2020

Definities in deze voorwaarden

Klant: de afnemer van de diensten, die bij het maken van een afspraak, danwel het ondergaan van een massage bij massagepraktijk Romano Sandee per definitie akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Gebruiker: De gebruiker is de persoon die gebruik maakt van de diensten, website, applicaties en andere digitale danwel offline middelen van massagepraktijk Romano Sandee.

Massagepraktijk Romano Sandee: de opdrachtnemer van een afspraak, danwel de behandelaar van een afspraak.

Overeenkomst: Dit betreft elke overeenkomst, ook bij het maken van een individuele afspraak.

EPD: Afkorting voor: Elektronisch Patiënten Dossier. Dit kan ook gelezen worden als Elektronisch Cliënten Dossier.

De algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te geven tussen klant en massagepraktijk Romano Sandee over de verschillende facetten die gedurende de overeenkomst tot stand zijn gekomen. Bij het aangaan van de diensten van massagepraktijk Romano Sandee door de klant, word altijd en automatisch ingestemd met deze voorwaarden.

Artikel 1: Acceptatie en aansprakelijkheid

1.1 De klant is verantwoordelijk voor het geven van juiste (medische) informatie voor de massage aan de hand van het EPD. Bij wijzigingen van de situatie van de klant, is de klant verantwoordelijk deze wijzigingen zelf door te geven. Het achterhouden van informatie is de risico van de klant.

1.2 Het is niet mogelijk om een massage te ontvangen bij massagepraktijk Romano Sandee wanneer u geen EPD hebt of wilt hebben. In dat geval zult u bij een andere masseur uw massages af moeten gaan nemen.

1.3 Uitzondering op aritkel 1.2 is indien de klant enkel en alleen komt voor het volgen van een massagecursus of massageworkshop.

1.4 Massagepraktijk Romano Sandee behoud zich het recht de klant te weigeren als klant. Dit kan zonder opgaaf van reden.

1.5 De privacy disclaimer is van toepassing bij alle diensten welke bij massagepraktijk Romano Sandee worden afgenomen.

Artikel 2: Annulering of beëindiging van diensten

2.1 Wanneer de klant ziek word tijdens de behandeling of in de tussenperiode van een reeks behandelingen, behoudt massagepraktijk Romano Sandee het recht de behandeling te staken en door te verwijzen naar een andere professional.

2.2 Annulering van een afspraak dient minimaal 72 uur van te voren plaats te vinden. Wanneer de annulering korter dan 72 uur van te voren plaatsvindt, worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht bij de klant.

2.3 Opdrachten en massage(workshop)s met een waarde van meer dan € 100,- incl. BTW kennen een annuleringstermijn van vijf kalenderdagen. Wanneer de klant tussen de 72 uur voor aanvang tot en vijf kalenderdagen van te voren annuleert, is de klant 50% van de orderwaarde verschuldigd. Wanneer de klant korter dan 72 uur voor aanvang annuleert, is de klant 100% van de orderwaarde verschuldigd.

2.4 Massagepraktijk Romano Sandee behoud zich het recht ten alle tijden een afspraak te annuleren, danwel te verschuiven in geval van overmacht, ziekte of andere situaties waarbij de kwaliteit van de massage niet gegarandeerd kan worden. 

2.5 Wanneer de klant te laat is om de opdrachtgever te ontvangen, gaat dit af van de eigen massagetijd. Wanneer er minder dan vijftien minuten open staat aan massagetijd, komt de afspraak te vervallen. De kosten van de hele massage inclusief reistijd zullen in rekening worden gebracht, ook wanneer de afspraak komt te vervallen. Het kilometertarief komt in zo'n geval te vervallen.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden en (buiten)gerechtelijke incassokosten

3.1 De klant heeft de mogelijkheid om via Mollie in het online reserveersysteem te betalen. De klant kan dan de betaling verrichten via Ideal, bankoverschrijving, Paypal of de VVV Cadeaukaart. Wanneer de klant een cadeaubon heeft van massagepraktijk Romano Sandee zelf, kan deze verzilverd worden in het online reserveersysteem. De klant ook ook ervoor kiezen om op locatie te pinnen of gepast contant te betalen. 

3.2 De klant heeft bij betaling per factuur 14 dagen de tijd deze factuur te voldoen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien het een factuur betreft welke voorafgaand de massage is gezien de grote afstand of eerste afspraak, dient de factuur uiterlijk 72 uur voor aanvang van de massage afspraak bij ons binnen te zijn.

3.3 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur dan is de klant van rechtswege in verzuim. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.4 Voor nieuwe klanten van Massagepraktijk Romano Sandee kan een aanbetaling op de eerste afspraak gevraagd worden wanneer er niet word betaald via Mollie. De aanbetaling is dan ten hoogste 50% van het verwachtte tarief op basis van de reservering. Deze betaling moet tenminste 72 uur voor aanvang van de massage bij mij binnen zijn. In geval van een waarde hoger dan € 100,- telt artikel 3.5. In geval van een workshop telt artikel 3.6. Daarnaast geldt dit als vereiste voor massages op locatie / bij mensen thuis.

3.5 Massagepraktijk Romano Sandee rekent bij massageopdrachten met een waarde van hoger dan € 100,- een aanbetaling ter bevestiging van de opdracht. Deze aanbetaling is maximaal 50% van de totale offerte en dient tenminste 7 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht binnen te zijn bij Massagepraktijk Romano Sandee.

3.6 Massagepraktijk Romano Sandee rekent bij workshops en cursussen, ongeacht de waarde ervan, altijd een aanbetaling ter bevestiging van de workshop. De aanbetaling is maximaal 50% en dient tenminste 7 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of cursus binnen zijn bij Massageprakijk Romano Sandee.

3.7 Bij het uitblijven van een betaling door de klant, zal op de 15e dag een aanmaning verstuurd worden. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Op de 30e dag zal de factuur worden doorgestuurd naar een incassobureau. De wettelijke incassokosten zullen worden berekend. Bij bedragen onder de € 2500,- is dit 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,- excl. BTW. Het totale bedrag zal bij de aanmaning aangegeven worden.

Artikel 4: Garantie

4.1 Massagepraktijk Romano Sandee verleent enkel alleen inspanningsgarantie: dit betekent dat massagpraktijk Romano Sandee zo goed mogelijk zijn best doet om de doelen te behalen waarvoor je komt bij de massage.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1 De gegevens die de klant geeft in de praktijkruimte en/of bij de klant thuis, danwel via het persoonlijk dossier worden maximaal 7 jaar na de laatste afspraak bewaard en worden nimmer zonder schriftelijke toestemming van de klant verstrekt aan derden. De bewaartermijn kan op schriftelijk verzoek van de klant verlengt worden.

5.2 De klant of gebruiker zal nimmer vertrouwelijke informatie over inhoud van cursussen, danwel intellectuele eigendommen zonder schriftelijke toestemming delen of verveelvoudigen. Bij constateren van inbreuk maken op de intellectuele eigendommen, kunnen hiervoor passende (gerechtelijke) stappen worden gemaakt door massagepraktijk Romano Sandee naar de klant.

Artikel 6: Klachten

6.1 De klant kan schriftelijk of per e-mail de klacht indienen bij massagepraktijk Romano Sandee.

6.2 De klacht dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 72 uur na constatering en indien mogelijk onderbouwd met fotografisch materiaal.

6.3 Alleen de klant zelf die de behandeling heeft ondergaan kan een klacht indienen. Klachten door derden worden niet in behandeling genomen.

6.4 Klachten worden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen behandeld. Wanneer dit niet behandeld kan worden door welke reden dan ook, kan deze termijn verruimd worden en word er richting de klant een termijn gecommuniceerd binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

6.5 We raden je aan om klachten eerst bij mij kenbaar te maken door te mailen naar:postvoorromano.jpg

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 7: Offerte, tarieven, toeslagen en prijswijzigingen

7.1 Elke offerte is een vrijblijvend aanbod dat gedurende 30 dagen van kracht blijft na de verzenddatum, tenzij de uitvoerdatum binnen 30 dagen is na verzending. Dan is de uitvoerdatum de uiterlijke dag waarop de offerte komt te vervallen.

7.2 Akkoord gaan met een offerte kan door middel van een bijgevoegde overeenkomst, dan wel het geven van een akkoord via de e-mail.

7.3 Massagepraktijk Romano Sandee behoud zich het recht ten alle tijden tarieven te wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar maken aan de klant. Nieuwe tarieven gaan in op elke vervolgafspraak die nog niet is betaald door de klant.

7.4 De tarieven zijn bepaald op basis van een tijdseenheid. Deze tijdseenheid gaat in vanaf het moment dat er op de deurbel gedrukt word en is inclusief de tijd die staat voor de anamnese voor de massage, het omkleden en de afhandeling van de betaling. Er geldt altijd een speling van 10% van de geboekte tijd die de massage(workshop) korter of langer kan duren. Met uitzonderingen bij workshops waar de vermelding staat "Tot ... uur": deze workshops kennen een maximum duur, maar de minimum duur is geheel afhankelijk van de kennis en kunde van de klant.

7.5 Voor de massages bij je thuis worden een toeslag in rekening gebracht met een vaste prijs per kilometer alsmede de reistijd van één enkele reis.

7.6 Wanneer er een andere dienst geboekt word dan op een voucher of cadeaubon staat en daarop gespecificeerd staat, kan hiervoor een toeslag worden gerekend. Hiervan word je van te voren op de hoogte gebracht.

7.7 Bij betaling met een cadeaubon van massagepraktijk Romano Sandee of een externe aanbieder welke bij massagepraktijk Romano Sandee te verzilveren is geldt ten alle tijden het standaard tarief ongeacht de wijze waarop een reservering heeft plaatsgevonden.

7.8 Indien je in aanmerking wil komen voor de minimatarieven, dan moet u kunnen aantonen dat u onder de minima behoort door middel van een recente loonstrook en/of uitkeringsspecificatie. Heeft u dit niet, dan kunt u aantonen met een bankafschrift welke inkomsten u heeft.

7.9 Indien je komt met een voucher van het Meedoen Fonds, zijn het aantal punten zo ingesteld dat dit inclusief de reistijd en kilometervergoeding is in de uiterste hoeken van de gemeente Midden-Groningen vanaf Meeden. Dit geeft echter geen recht op een teruggave in welk opzicht dan ook.

Artikel 8: Reclames en acties

8.1 Reclames of acties zijn enkel geldig in een gemelde actieperiode.

8.2 Elke actie kan zijn eigen aanvullende actievoorwaarden kennen die naast deze algemene voorwaarden gelden.

8.3 Reclames en acties kunnen als korting niet met elkaar gecombineerd worden. Cadeaubonnen van derden (bv. VVV Cadeaukaart) worden beschouwd als promoties (of acties) en zijn om die reden ook niet met elkaar te combineren of om elkaar aan te vullen.

8.4 Cadeaubonnen van derden kennen een einddatum. Na deze datum kan massagepraktijk Romano Sandee deze niet meer verzilveren.

8.5 Bij cadeaubonnen van derden mag er maximaal 1 bon per week per persoon verzilverd worden. Daarnaast geldt er een maximum van 3 behandelingen achtereen die met een cadeaubon betaalt kunnen worden. Hierna dienen er teminste 2 behandelingen plaats te vinden die worden voldaan met een PIN betaling en/of cadeaubon van Romano Sandee zelf. Indien de klant toch graag met een cadeaubon van de derde partij wil betalen, is massagepraktijk Romano Sandee gerechtigd hiervoor een toeslag in rekening te brengen die overeen komt met de te betalen provisie.

8.6 Reeds gemaakte afspraken kunnen niet worden voldaan met een actievoucher of voordeelbon tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. Het annuleren van de eerder gemaakte afspraak om alsnog te betalen met een voordeelbon is eveneens niet toegestaan.

8.7 Aanbiedingen en acties van massagepraktijk Romano Sandee kunnen enkel alleen voldaan worden via een PIN betaling, tenzij anders weergeven. De actieprijs kan niet verstrekt worden bij betaling met een cadeaukaart of -bon van derden. In dit geval zal het normale tarief van kracht zijn.

8.8 Korting die verleent word onder het minimabeleid zijn enkel en allen geldig voor de massaages die plaatsvinden in de massagepraktijk te Zuidbroek. Er kan enkel en alleen gebruik worden gemaakt van de korting indien de klant kan aantonen minima te zijn. Daarnaast kan de klant voor ten hoogste 10 massage-afspraken per individu gebruik maken van het kortingstarief van 50% korting. De korting is niet van toepassing op diensten met kennisoverdracht, zoals workshops. Om aanspraak te maken op de korting dient de klant zich te melden, waarna hij of zij een kortingscode krijgt voor in het reserveersysteem. Hij of zij dient voorafgaand de afspraak te betalen.

Artikel 9: Creditcardbetalingen

9.1 Massagepraktijk Romano Sandee kunnen de volgende creditcards gebruikt worden: Mastercard, VISA en American Express.

9.2 De betaling met de creditcard geschied via een pinbetaling voor de massagebehandeling aan door de creditcard door de pinterminal te halen en te betalen met je persoonlijke pincode.

9.3 In het geval je na afloop van je massagebehandeling gebruikt maakt van de chargeback regeling die creditcardmaatschappijen aanhouden, zal er bij jouw € 25,- in rekening worden gebracht plus vijf procent van de omzetprijs, naast de massageprijs die eerder al is gerekend. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Bij uitblijven van betaling, zal gehandeld worden zoals in artikel 3.7 beschreven staat.

9.4 Bij betaling met een creditcard, kan er gevraagd worden om jezelf te legitimeren om fraude met creditcards te voorkomen.